Algemene voorwaarden

Spectrum accountants bv

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) vormen, in voorkomend geval samen met de opdrachtbrief of opdrachtbrieven (“Opdrachtbrief”) de volledige overeenkomst tussen de partijen (“de Overeenkomst”).

Alle termen gebruikt in de Opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als in deze Algemene Voorwaarden en omgekeerd. In geval van afwijking tussen de Opdrachtbrief en onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen laatstgenoemden voorrang hebben, tenzij zij werden gewijzigd door de Opdrachtbrief met specifieke verwijzing naar de relevante clausule van de Algemene Voorwaarden.

Met “wij” (of “ons”) wordt verwezen naar “Spectrum Accountants” met maatschappelijke zetel te Jules Moretuslei 145-149, 2610 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE 0551.856.853. Verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar “de cliënt” hebben betrekking op elke andere partij dan wij bij de Overeenkomst.

A. Algemeen

Artikel I. Toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die wij leveren, zoals desgevallend gespecifieerd in de Opdrachtbrief (de “Diensten”). In voorkomend geval kunnen de Diensten verder worden opgesomd, uitgebreid of genuanceerd per e-mail, via het online webportaal of andere schriftelijke drager.

Artikel II. Totstandkoming van de Overeenkomst

Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief komt de overeenkomst tot stand en vangt ze aan:

– hetzij op het moment dat de door cliënt
ondertekende opdrachtbrief door de
beroepsbeoefenaar in ontvangst wordt genomen en
door hem mee wordt ondertekend,
– hetzij op het moment dat de beroepsbeoefenaar
aanvangt met de uitvoering van de opdracht op
verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een
vroeger tijdstip zou plaatsvinden. In dit geval verbindt
de cliënt er zich toe de opdrachtbrief onverwijld te
ondertekenen en op te sturen naar de
beroepsbeoefenaar.

Vanaf de Aanvangsdatum worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden.

B. Rechten en plichten van de partijen

Artikel III. Vertrouwelijke informatie

a) Alle informatie (zowel persoonsgegevens als bedrijfsinformatie) die door één van beide partijen gedurende of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht toegekend aan de beroepsbeoefenaar wordt verkregen, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan derden bekend worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de andere partij. Dit geldt eveneens voor offertes ter voorbereiding van opdrachten en voor de rapporten die resulteren uit de uitvoering ervan.

b) In afwijking van hetgeen dat is voorzien onder art. III a), is de beroepsbeoefenaar – behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk verbod – gerechtigd de cliënt te vermelden als referentie dan wel met het oog op publiciteitsvoering in de ruimste zin.

Artikel IV. Rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar

a) De beroepsbeoefenaar voert met de vereiste zorg de hem toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit krachtens een middelenverbintenis. Hij waakt erover dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens de deontologische en andere beroepsnormen, rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de overeenkomst.

b) De beroepsbeoefenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen, wijzigingen in de rechtspraak of administratieve standpunten. Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden begaan zijn vóór zijn tussenkomst.

De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude. Behoudens andersluidend beding is de beroepsbeoefenaar niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

c) De beroepsbeoefenaar mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n). De beroepsbeoefenaar is gerechtigd de informatie en stukken die hij van de cliënt verkrijgt, ter beschikking te stellen van deze aangestelden of derde deskundigen.

d) De beroepsbeoefenaar, evenals zijn gevolmachtigde(n) of aangestelde(n), zijn tot het beroepsgeheim gehouden, onder voorbehoud evenwel van toepassing van de uitzondering als door de wet voorzien waaronder de bepalingen van de wetgeving en reglementering tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, en de financiering van terrorisme en de verplichtingen krachtens de WCO-wetgeving die de beroepsbeoefenaar de verplichting oplegt om aandacht te hebben voor eventuele feiten waaruit afgeleid wordt dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar is.

Artikel V. Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe:

In de mate dat de diensten van de beroepsbeoefenaar afhankelijk zijn van de informatie en de toelichting die door de cliënt of voor rekening van de cliënt moeten worden gegeven, dient de cliënt ervoor te zorgen dat deze informatie en uitleg tijdig beschikbaar wordt gesteld en volledig, accuraat en niet-misleidend is. De cliënt is ertoe gehouden alle feiten, stukken of gegevens waarvan hij kennis heeft of redelijkerwijs kennis dient te hebben en die relevant zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht van de beroepsbeoefenaar, spontaan en zonder verwijl aan de beroepsbeoefenaar mee te delen. De cliënt is gehouden, indien de beroepsbeoefenaar hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn. Indien de informatie of uitleg op hypothesen zijn gebaseerd, zal de cliënt de beroepsbeoefenaar hiervan relevante details bezorgen. De cliënt is verantwoordelijk om de beroepsbeoefenaar onmiddellijk te informeren over elke wijziging met betrekking tot de verstrekte informatie of verklaringen, van zodra het niet langer mogelijk is erop voort te gaan of van zodra de vroegere aan de beroepsbeoefenaar voorgelegde hypothesen niet langer verantwoord zijn.

Wanneer de cliënt informatie of documentatie van derde partijen gebruikt of aan de beroepsbeoefenaar verstrekt, zal de cliënt ervoor zorgen dat hij van deze derde partijen de nodige toelatingen verkrijgt die de beroepsbeoefenaar in staat moeten stellen de diensten te verlenen. De cliënt is verantwoordelijk voor de relaties met zulke derde partijen, voor de kwaliteit van hun bijdrage en van hun werk, alsmede voor de betaling van hun honoraria. Behoudens andersluidende bepalingen van de wet, de beroepsregels of de opdrachtbrief, zal de beroepsbeoefenaar de juistheid niet natrekken van de informatie of van de documentatie die ons door dergelijke derde partijen wordt verstrekt.

In het geval dat de cliënt zou nalaten om de beroepsbeoefenaar de relevante informatie en uitleg te geven die nodig zijn voor een goede uitvoering van onze opdracht, zou dit tot de onmogelijkheid kunnen leiden om de diensten te verlenen of te finaliseren, of zou dit kunnen leiden tot het formuleren van een voorbehoud in om het even welk verslag, dat de beroepsbeoefenaar krachtens de overeenkomst moet opmaken. In laatste instantie heeft de beroepsbeoefenaar, behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de levering van diensten te staken, of om de overeenkomst te verbreken of te schorten met onmiddellijke ingang.

Artikel VI. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle uit de opdracht resulterende rapporten en documenten blijven de intellectuele eigendom van de beroepsbeoefenaar. Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijkingen, zullen deze rapporten en documenten door de cliënt slechts mogen worden gebruikt na de volledige betaling van alle erelonen en kosten verbonden aan de uitvoering van de aan de beroepsbeoefenaar toegekende opdracht en binnen de grenzen van de specifieke opdracht waarvoor ze werden opgemaakt. De beroepsbeoefenaar mag de data aangeleverd door de klant gebruiken voor interne analyses en/of benchmarking.

Artikel VII. Bewaring van werkdocumenten

Bij de beëindiging van de Diensten, zullen we alle daarmee verband houdende documenten en dossiers bewaren gedurende de door de wet voorziene periode voor het soort van Diensten die het voorwerp vormen van de Opdrachtbrief. Na verloop van deze termijn zullen we ze, behoudens andersluidende en afzonderlijk schriftelijke overeenkomst, mogen vernietigen zonder de cliënt daarvan op voorhand te moeten verwittigen.

Artikel VIII. Verbod op afwerving

De cliënt en de beroepsbeoefenaar verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de volledige duur van de overeenkomst en tijdens een periode van twaalf maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker of vennoot van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en de beroepsbeoefenaar, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.
Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 25.000 euro, onverminderd het recht van de beroepsbeoefenaar om hogere schade te bewijzen en hiervoor een vergoeding te vorderen.

Artikel IX. Anti-witwasbepalingen

Krachtens de nationale en Europese Anti-witwaswetgeving, zijn we ertoe gehouden onze cliënten en hun begunstigde rechthebbenden te identificeren. Bijgevolg zullen we hiertoe aan de cliënt bepaalde informatie en documenten vragen en bijhouden en/of geschikte databanken hiervoor raadplegen. De cliënt verbindt er zich toe om ons de gevraagde informatie te bezorgen en om ons tijdig te informeren nopens elke wijziging met betrekking tot die informatie en documenten. Indien ons verzoek niet met bevredigende informatie en documenten binnen een redelijke termijn wordt beantwoord, zouden er omstandigheden kunnen zijn waarin we niet in staat zouden zijn om onze Diensten te verlenen of om ze voort te zetten.

Artikel X. Anti-corruptie

a) De partijen verbinden zich ertoe om alle relevante wetten en regelgevingen na te leven die daden van corruptie en verwante criminele of delictuele daden verbieden, verhinderen en strafbaar stellen. Partijen zullen deze wetten en regelgevingen naleven in al hun verrichtingen en relaties, ongeacht of ze verband houden met onderhavige Overeenkomst en de Diensten verleend in het kader van onderhavige Overeenkomst of anderszins, ongeacht in welke vorm de daden zich voordoen en in welke mate ook.

b) De partijen zullen de onder artikel X a) bedoelde verplichtingen overdragen op hun werknemers en bestuurders, en zullen ervoor instaan dat derde partijen betrokken bij de uitvoering van onderhavige Overeenkomst of bij de uitvoering van een project dat deel uitmaakt van onderhavige Overeenkomst, contractueel gebonden zijn door de onder artikel X a) bedoelde verplichtingen.

C. Onze erelonen

Artikel XI. Honoraria en facturatie 

a) Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, van toepassing op de beroepsbeoefenaar en voorzien in de opdrachtbrief, waarvan onderhavige algemene voorwaarden integraal op van toepassing is.
De kosten en erelonen zijn verschuldigd van zodra de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden aangevat, ook al is de opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

b) Kosten aan derden

Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten, zijn niet inbegrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd. Op verzoek van de cliënt zullen de ondersteunende documenten als bewijs van voor zijn rekening gemaakte kosten worden voorgelegd.

c) Actualisatie van de erelonen

De beroepsbeoefenaar heeft het recht jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen in functie van de evolutie van de loonkost.

d) Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van de beroepsbeoefenaar zijn betaalbaar door de cliënt binnen de 15 dagen na factuurdatum tenzij een langere betaaltermijn schriftelijk werd toegestaan. Bij laattijdige betaling is vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder schriftelijke aanmaning een verwijlintrest verschuldigd, ten bedrage van 1 procent per begonnen maand. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag bovendien van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met 10 procent met een minimum van 50 euro ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van de beroepsbeoefenaar om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een vergoeding te vorderen.

Bij laattijdige betaling worden de verbintenissen van de beroepsbeoefenaar automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst en zal de beroepsbeoefenaar bijgevolg het recht hebben zijn werkzaamheden op te schorten, voor eenzelfde periode als deze gedurende dewelke de cliënt zijn verbintenissen niet nakomt of niet nagekomen heeft.

e) Tussentijdse facturatie

De beroepsbeoefenaar kan tijdens de uitvoering van de opdracht ten allen tijde tussentijdse facturen opstellen. Deze tussentijdse aanrekeningen mogen gefactureerd worden ongeacht of de opdracht al dan niet werd beëindigd. Behoudens wanneer dit uitdrukkelijk anders zou zijn voorzien, gelden deze tussentijdse facturen ten titel van aanrekening en niet als voorschot.

f) Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

D. Vertrouwelijkheid - Privacy
E. Duur van de Overeenkomst

Artikel XIV. Duur, Opzegging, Ontbinding, Opschorting

a) Duur:

1. Tenzij er in de Opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de Overeenkomst voor recurrente opdrachten geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan op de Aanvangsdatum. Onder “recurrente opdracht” wordt verstaan: de opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die tegen bepaalde op voorhand bekende termijnen moeten worden uitgevoerd.

2. Niet-recurrente opdrachten: Behoudens andersluidend beding in de Opdrachtbrief, wordt de Overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht voor bepaalde duur gesloten en vangt aan op de Aanvangsdatum. Ze eindigt door de uitvoering van de Diensten omschreven in de Opdrachtbrief en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de Diensten, door de levering van de overeengekomen prestaties. Opdrachten die niet vallen onder de definitie van” recurrente opdracht” (zie XV a) 1 hierboven), worden als niet-recurrente opdrachten beschouwd.

b) Opzegging:

1. Beide partijen kunnen op elk ogenblik de Overeenkomst met betrekking tot een recurrente opdracht beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

i. de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij;

ii. er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van één maand. Deze termijn kan, ter keuze van de cliënt als hij de opzeg geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 25 % van de erelonen die overeenstemmen met de Diensten die gewoonlijk door ons werden geleverd met betrekking tot een volledig boekjaar of desgevallend kalenderjaar.

2. Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de Opdrachtbrief en onderhavige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

c) Ontbinding om bepaalde redenen: de partijen kunnen beslissen om de Overeenkomst te verbreken in de volgende omstandigheden, in de mate waarin zulks toegelaten wordt door de wet of beroepsregels:

1. Bij onderlinge toestemming.

2. Ontbinding wegens contractbreuk: elke partij kan de Overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op enige bepaling van de Overeenkomst, die onherstelbaar is of die, indien ze herstelbaar is, niet is hersteld binnen de 30 dagen na een schriftelijk verzoek in die zin (of, indien het niet haalbaar is om de inbreuk binnen die termijn te herstellen, indien er binnen de 30 dagen geen redelijke stappen zijn gezet om de contractbreuk te herstellen).

Gebrek aan aanpassing van de forfaitformule na gewijzigde omstandigheden cfr artikel XII a) wordt beschouwd als zijnde contractbreuk die aanleiding kan geven tot beëindiging van de Overeenkomst.

3. Ontbinding wegens insolventie: elke partij kan de Overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar (of in elk voornoemd geval, het equivalent daarvan in een ander rechtsgebied) heeft aangewezen gekregen of een vergadering van schuldeisers samenroept of, voor welk reden ook, zijn activiteiten stopzet of indien, volgens de redelijke mening van de partij die de Overeenkomst wenst te ontbinden, enige gebeurtenis van die aard waarschijnlijk lijkt.

4. Ontbinding wegens normatieve redenen: we kunnen ten alle tijde de Overeenkomst, met een schriftelijke kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien we redelijkerwijs van oordeel zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst, of enig deel daarvan, tot gevolg heeft of tot gevolg zou kunnen hebben dat wij, een wettelijke, reglementaire of deontologische norm of een vereiste inzake onafhankelijkheid, in om het even welk rechtsgebied, schenden.

Onverminderd het voorgaande, kunnen we de Overeenkomst hetzij opschorten, hetzij trachten een wijziging overeen te komen om dergelijke schending van de Overeenkomst te vermijden.

d) Opschorting:

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen) opgenomen in onderhavige overeenkomst en/of desgevallend in de opdrachtbrief, is de beroepsbeoefenaar gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de cliënt.

De beroepsbeoefenaar brengt de cliënt hiervan per aangetekend schrijven of per e-mail op de hoogte.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, dringend en noodzakelijk rechtshandelingen moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor de beroepsbeoefenaar opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

De beroepsbeoefenaar is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden.

De schorsing of het uitstel van uitvoering van de verplichtingen door de beroepsbeoefenaar doet geen afbreuk aan het recht tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door de beroepsbeoefenaar.

Artikel XV. Schadevergoeding in geval van ontbinding

a) Behoudens andersluidende wetsbepaling of, in voorkomend geval, beroepsregels zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn wanneer de Overeenkomst wordt verbroken vooraleer we in staat zijn om de verlening van de Diensten te voltooien:

b) Indien de ontbinding gebeurt op initiatief van de cliënt op basis van redenen waarvoor we niet aansprakelijk zijn, blijven we gerechtigd op het volledige bedrag van de overeengekomen honoraria, zonder afbreuk te doen aan ons recht om schadevergoeding te vorderen van de cliënt voor alle geleden verlies. Dergelijke schadevergoeding kan enkel worden gevorderd wanneer de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde.

c) Indien de ontbinding van de Overeenkomst gebeurt op initiatief van de cliënt op basis van redenen waarvoor we aansprakelijk zijn, blijven we gerechtigd op het deel van de honoraria dat overeenstemt met het deel van de Diensten dat tot op de datum van ontbinding is geleverd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de cliënt om schadevergoeding van ons te vorderen, in overeen–stemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikel XVI en XVII hieronder vermeld.

d) Indien de ontbinding van de Overeenkomst gebeurt op ons initiatief zonder redenen waarvoor de cliënt aansprakelijk is, blijven we gerechtigd op het deel van de honoraria dat overeenstemt met het deel van de Diensten dat tot op de datum van ontbinding is geleverd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de cliënt om schadevergoeding van ons te vorderen, in overeenstemming met de bepalingen en binnen de grenzen van artikel XVI en XVII hieronder vermeld. Dergelijke schadevergoeding kan enkel worden gevorderd wanneer de ontbinding ontijdig of onrechtmatig gebeurde.

e) Indien de ontbinding gebeurt op ons initiatief op basis van redenen waarvoor de cliënt aansprakelijk is, blijven we gerechtigd op het volledige bedrag van de overeengekomen honoraria, zonder afbreuk te doen aan ons recht om schadevergoeding te vorderen van de cliënt voor elk geleden verlies.

F. Onze aansprakelijkheid

Artikel XVI. Aansprakelijkheid – Gehoudenheid

a) Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, zal elke vordering, steunend op of in verband met deze Overeenkomst, tegen ons enkel geldig aanhangig kunnen worden gemaakt binnen drie jaar vanaf de daad die of het verzuim dat tegen ons wordt ingeroepen.

b) De cliënt verbindt zich ertoe om ons te vergoeden en ons te vrijwaren tegen enige rechtsvordering op grond van nalatigheid of tegen iedere bekomen gerechtelijke beslissing door een derde partij tot vergoeding van schade in verband met de Overeenkomst (inclusief interesten en kosten advocatenkosten), behalve wanneer de beslissing het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een opzettelijke fout of bedrog van onzentwege.

c) Enkel wij zullen aansprakelijk zijn voor de verlening van de Diensten. De cliënt gaat er bijgevolg mee akkoord om geen vordering in te stellen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, noch op contractuele, noch op buiten-contractuele noch op een andere grond, ten laste van één van onze Medewerkers of entiteiten binnen ons Netwerk. De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische recht niet kan worden uitgesloten.

Artikel XVII. Beperking van aansprakelijkheid

a) We zullen de Diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de Diensten die we overeenkomen te verlenen, inspanningsverbintenissen en geen resultaats-verbintenissen.

b) Onze aansprakelijkheid ten aanzien van de cliënt, voor schade met betrekking tot de Overeenkomst, zelfs wanneer de cliënt meer dan één partij vertegenwoordigt, is als volgt beperkt:

1. Onze gehele aansprakelijkheid (contractueel, buitencontractueel of anderszins) voor alle Diensten onder deze Overeenkomst, is beperkt tot 3 keer de gefactureerde en betaalde honoraria voor de Diensten die tot aansprakelijkheid aanleiding geven, met een maximum van € 100.000.

2. De beperkingen onder het voorgaande punt a) zullen enkel niet van toepassing zijn wanneer onze aansprakelijkheid het gevolg is van onze persoonlijke opzettelijke fout of een persoonlijk bedrog.

3. Wanneer twee of meerdere schadegevallen het gevolg blijken te zijn van dezelfde fout die door ons is begaan, zullen ze worden geacht één enkel geval van aansprakelijkheid te vormen en onze aansprakelijkheid hiervoor zal bijgevolg beperkt zijn tot het hoogste aansprakelijkheidsbedrag, dat van toepassing is op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

4. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling zullen we in geen geval aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit (a) een verlies van winst, goodwill, commerciële opportuniteiten of verwachte kostenbesparingen of voordelen, (b) een verlies of misbruik van gegevens of (c) een indirect verlies of schade.

Artikel XVIII. Opsporing van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementeringen

De cliënt is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn vermogen en voor het voorkomen en opsporen van fraude, vergissingen en de niet-naleving van de wetten en reglementeringen. Bijgevolg zullen we in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die op om het even welke wijze is veroorzaakt door of in verband staat met frauduleuze of nalatige handelingen of verzuimen, valse verklaringen of niet-nakomingen vanwege de cliënt of vanwege zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten of lasthebbers, of vanwege één van de met hem verbonden entiteiten en zijn vertegenwoordigers, bedienden, bestuurders, medecontractanten of lasthebbers, of vanwege enige derde partij.

Artikel XIX. Elektronisch overmaken van gegevens, het elektronisch bewaren van gegevens, elektronische handtekening

a) Gedurende de verlening van de Diensten, kunnen de partijen elektronisch communiceren. Het is echter onmogelijk te garanderen dat het elektronisch overmaken van gegevens volledig veilig, zonder virus of zonder vergissing kan gebeuren, en bijgevolg kunnen dergelijke transmissies van gegevens worden onderschept, vervalst, verloren, vernield, vertraagd of onbruikbaar gemaakt. De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s volledig kan uitsluiten.

b) Hierbij bevestigen de partijen dat ze die risico’s aanvaarden, het gebruik van elektronische communicatie geldig toelaten en overeenkomen om alle beschikbare en passende middelen te gebruiken om de meest verspreide virussen op te sporen alvorens informatie langs elektronische weg door te zenden. Elke partij zal verantwoordelijk zijn voor de bescherming van haar eigen systemen en belangen met betrekking tot de elektronische communicaties, en geen enkele partij zal aansprakelijk worden gesteld, ongeacht de wijze of vorm, zowel op contractuele, als op strafrechtelijke (hierin begrepen nalatigheidsgrond), hetzij op elk andere grond, voor enig verlies, voor enige vergissing of verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van elektronische communicatie tussen de partijen.

G. Diverse bepalingen

Artikel XX. Onafhankelijke dienstverlener

Bij het verlenen van Diensten handelen we uitsluitend als een onafhankelijke dienstverlener. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in de Opdrachtbrief verbinden wij ons er niet toe om enige hetzij wettelijke, hetzij contractuele verplichting van de cliënt na te komen of om enige verantwoordelijkheid op te nemen betreffende zijn activiteiten of verrichtingen.

Artikel XXI. Overmacht

Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de andere(n) wanneer de niet-nakoming van haar verbintenissen het gevolg is van omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen, met inbegrip van elk(e) advies, waarschuwing of verbod uitgaande van enige bevoegde lokale, nationale, buitenlandse of supranationale overheid, of uitgaande van een nieuw beleid van één van de partijen met betrekking bijvoorbeeld tot reizen naar bepaalde landen of regio’s. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel XV hierboven, zal een partij, indien de omstandigheden blijven voortduren waardoor een partij in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen gedurende een ononderbroken periode van 30 dagen uit te oefenen, het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving van een opzeg van 15 dagen, op elke ogenblik na het verstrijken van die periode van 30 dagen.

Artikel XXII. Afstand

Geen enkele afstand van enige bepaling van de Overeenkomst zal uitwerking hebben, tenzij die schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door de partij die afstand doet.

Artikel XXIII. Wijziging

Elke wijziging van de Overeenkomst zal slechts gevolgen hebben, indien zij schriftelijk is overeengekomen en door elke partij is ondertekend. Zolang een wijziging niet schriftelijk is overeengekomen, zal elke partij de bepalingen van de laatst overeengekomen versie van de Overeenkomst verder naleven.

Artikel XXIV. Nietigheid

a) Geen enkele bepaling van de Overeenkomst mag tot voorwerp, doel of gevolg hebben dat enige bindende wettelijke bepaling of enige bepaling van openbare orde erdoor wordt overtreden.

b) Indien enige bepaling van de Overeenkomst, geheel of deels, ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling (of, in voorkomend geval, het desbetreffende deel ervan) worden geacht geen deel van de
Overeenkomst uit te maken. In geen geval zullen de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige delen van de Overeenkomst worden aangetast.

c) De partijen zullen bovendien onmiddellijk en ter goede trouw onderhandelingen aanvatten om de als ongeldig of onafdwingbaar verklaarde bepaling, in voorkomend geval met retroactieve werking tot aan de Aanvangsdatum van de Overeenkomst, door een andere, geldige en afdwingbare bepaling te vervangen waarvan de rechtsgevolgen het nauwst aansluiten op die van de ongeldige of onafdwingbare bepaling.

Artikel XXV. Overdracht

Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan de overdrachten van algemeenheden of van bedrijfstakken, aan fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen mogen de partijen geen enkele van hun rechten of verplichtingen, die uit deze Overeenkomst voortvloeien, overdragen, met een last bezwaren of op enigerlei wijze verhandelen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partijen bij de Overeenkomst.

Artikel XXVI. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

a) Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, met uitsluiting van elke Belgische, buitenlandse of internationale verwijzingsregel.

b) Indien er enig geschil ontstaat met betrekking tot de Overeenkomst of de Diensten, zal dit geschil tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.